โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันวิสาขบูชาฯ

(1/1)

FIFA กาฬสินธุ์ออฟโรด:
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพระราชกุศลแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช

หลักการและเหตุผล   
   เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกซึ่งเกิดจากสาเหตุภาวะโลกร้อนจนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่นน้ำท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ จนทำให้ประเทศไทยเกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้หาทางป้องกันและแก้ไขเป็นการเร่งด่วน  เช่นปลูกป่าผสมผสานเช่นการปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้ยืนต้น  เพื่อซับน้ำฝน  ดังนั้นทุกๆภาคส่วนควรเร่งดำเนินการและปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งและตระหนักในพระราชดำรัชที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้  และการทำความดีเช่นการปลูกต้นไม้เป็นการทำความดีที่ได้ทั้งบุญ และกุศลยิ่ง เพราะต้นไม้มีประโยชน์มากมาย ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ ช่วยดูดวับน้ำฝน และเป็นร่มเงา ถ้ามีต้นไม้มากมากๆ ก็จะช่วยลดการเกิดน้ำท่วมและภาวะโลกร้อนด้วย

วัตถุประสงค์
๑.   เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒.   เพื่อจะทำให้มีต้นไม้เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะเช่นวัด โรงเรียน เขตอนุรักษ์
๓.   เพื่อเกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
๔.   สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตำบลห้วยยาง  ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
องค์กรร่วมจัด
 - เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 - ชมรมขอนแก่นออฟโรด
 - ชมรมออฟโรดต่างๆ
 - ชมรมขอนแก่นลิงค์
 
รูปแบบกิจกรรม
ประชาชนและอาสาสมัครที่สนใจ ปลูกต้นไม้เช่น ประดู่ ยางนา กระถินเทพา มะก่ำ หว้า มะค่าโมง ฯลฯ ในพื้นที่สาธารณะ ที่  ตำบลห้วยยาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
๑.   วัดป่าบ๋าหลวง
๒.   วัดบ้านห้วยยาง
๓.   วัดบ้านโคกกลาง
๔.   วัดบ้านโคกล่าม
๕.   วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง
๖.   วัดถ้ำเจีย ภูโน

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยางและบุคลทั่วไปที่สนใจ  จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน
๒. อาสาสมัคร ชมรมขอนแก่นออฟโรด  ชมรมกาฬสินธุ์ออฟโรด  ชมรมอุดรออฟโรด ฯ และกลุ่ม   อาสาสมัครที่สนใจ จำนวนประมาณ  ๑๐๐  คน

กำหนดการจัดงาน
กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่ ๓ -๔ มิถุนายน   ๒๕๕๕(อาทิตย์-จันทร์)

กำหนดการ
 วันที่๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.     ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณวัดป่าบ๋าหลวงและวนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง  ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.    เชิญชมธรรมชาติป่าภูโนและน้ำตกบ๋าหลวง ถ้ำเจีย - ถ้ำผะเวศ
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.    เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน (บุฟเฟ่)หมูหัน
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.    กิจกรรมรอบกองไฟ
๒๒.๐๐ น.               พักผ่อนตามอัธยาศัย(ลาน กางเต็นท์)
 วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕
๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   ทำบุญตักบาตรที่วัดป่าบ๋าหลวง  เนื่องในวันวิสาขบูชา)
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   พิธีเปิดโครงการ  ปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนต่างๆ เดินสายปลูก
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันกับชาวบ้าน

งบประมาณ
 สนับสนุนกล้าไม้โดย  หน่วยจักการต้นน้ำภูเวียง  สถานีเพาะชำกล้าไม้ขอนแก่น  สถานีเพาะชำกล้าไม้กู่ทอง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ
 ค่าเตรียมพื้นที่ปลูก ๒,๐๐๐  บาท
 ค่าอาหาร ชาวบ้านและผู้ใจบุญช่วยกันสมทบทำบุญ ทำโรงทาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๑.   ประชาชนช่วยกันทำบุญโดยการ ปลูกต้นไม้ร่วมกัน มีต้นไม้เกิดขึ้นตามที่สาธารณะประโยชน์
๒.   ประชาชนเกิดการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณทินกร  ปาโท โทร   08-95758201      hinghoy_007@hotmail.com
คุณพิสิทธิ์  คัดจอหอ    08-1260-9794
คุณกฤษฏี  ราชธา       08-7079-8443

โจ๋ บางเขน:
บอกฟูตมด้วย อ.นุ            &_$     +)(

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ